Schriftelijke vragen over NL-Alert

Betreft: schriftelijke vragen ex art. 38 RvO naar aanleiding van mediabericht ‘technische problemen gevolg van te laat versturen NL Alert’

Geacht College,

Afgelopen zondagavond vond in Haren een grote brand plaats. Groot was onze verbazing dat ruim anderhalf uur na het ontstaan van de brand een NL Alert werd verstuurd. Toen was de brand al in wijde omtrek te zien. Tevens bestond bij diverse om – en aanwonenden de angst dat er gevaarlijke stoffen vrij zouden komen. Vooral omdat algemeen bekend is dat in het getroffen bedrijf veel accu’s – met mogelijk giftige stoffen- aanwezig waren. Inmiddels hebben wij uit de media vernomen dat het laat versturen van een NL Alert het gevolg is geweest van een technische storing.

Hierover hebben wij de volgende vragen:
1. Kunt u bevestigen dat er sprake was van een technische storing?
2. Bent u met de VVD van mening dat het direct versturen van een NL Alert gewenst was?
3. Wanneer bent u op de hoogt gesteld van de onmogelijkheid van het versturen van een NL Alert?
4. Welke actie heeft u vervolgens ondernomen?
5. Heeft u overwogen om op een andere manier de om- en aanwonenden de alarmeren?
6. Kunt u beamen dat er sprake was van een technische storing?
7. Bent u het met de VVD fractie eens dat het fall-back scenario met de meldkamer in Apeldoorn onvoldoende is geweest nu het onmogelijk was een gericht NL Alert te versturen?
8. Welke maatregelen heeft u genomen of gaat u nemen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen?

Hoogachtend,

Ietje Jacobs – Setz VVD


In de bijlage vindt u de antwoorden op onze vragen.