Schriftelijke vragen over tekort aan sporthallen

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO Tekort aan sporthallen

Geacht college,
Tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad aan de Brederoschool gaf de stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) aan dat een aantal van hun scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kampt met een ruimtetekort voor de Lichamelijke opvoeding (LO) lessen. Zo heeft het Montessori Lyceum Groningen 34 uur aan LO ruimte te weinig, de Brederoschool een tekort van 6 uur en ook de Haydnschool heeft problemen om alle groepen voldoende te laten sporten. Navraag bij de VCOG leert dat ook zij onvoldoende ruimte hebben voor het geven van genoeg gymlessen. Dit geldt voor bijvoorbeeld CBS Aquamarijn.

Bovenstaande staat haaks op de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor goede bereikbare gymvoorzieningen met voldoende capaciteit. Bovendien kan er met onvoldoende capaciteit niet aan de wens en ambitie voldaan worden om meer lichamelijke opvoeding plaats te laten vinden. De fracties van het CDA en de VVD betreuren dit, mede omdat steeds meer kinderen last hebben van obesitas en voldoende beweging een positief effect heeft op de leerresultaten van kinderen. Daarnaast is in het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-raad afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden en waar mogelijk streven naar 3 uur per week.

Naar aanleiding hiervan heeft de CDA-fractie de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van het tekort aan sporthallen voor voldoende lessen bewegingsonderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs?
2. Hebben ook scholen van de andere onderwijsverenigingen, naast OOG en de VCOG, te kampen met een tekort aan sporthallen?
3. Is het college het eens met de fracties van het CDA en de VVD dat alle leerlingen in Groningen ten minste twee lesuren per week moeten sporten? Zo nee, waarom niet?
4. Welke maatregelen gaat het college nemen om de tekorten op te lossen voor bijvoorbeeld het Montessori Lyceum, de Brederoschool, de Haydnschool en CBS Aquamarijn?
5. Is de problematiek groter geworden door het sluiten van sporthal de Wijert en de toekomstige sluiting van het Corpushuis?
6. Het college geeft aan dat meer geld beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting. Is het college bereid een deel van dit geld te besteden aan het oplossen van dit tekort aan sporthallen?

Hoogachtend,

Herman Pieter Ubbens (CDA)
Jasper Boter (VVD)


Bijlage: Antwoorden op onze vragen.