Wet Taaleis laat iedereen meewerken en meedoen!

Beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal voor het vinden van werk en om te participeren in de samenleving. Helaas wordt in Groningen verplichte basiskennis van de Nederlandse taal, conform de Wet Taaleis, slechts gevraagd van de groep bijstandsgerechtigden met een grote kans op werk. De VVD stelt daarom schriftelijke vragen. Ruim twee jaar geleden trad de Wet Taaleis in werking. Gemeenten zijn nu verplicht om van bijstandsgerechtigden te vragen om het basisniveau van de Nederlandse taal te beheersen. Een bijstandsgerechtigde moet dus kunnen aantonen dat hij de Nederlandse taal voldoende te beheerst. Dat kan door aan te tonen dat er acht jaar Nederlandstalig onderwijs is gevolgd, een inburgeringsexamen is behaald of een ander document waaruit blijkt dat hij of zij de Nederlandse taal beheerst.

Met de uitvoering van deze wet wordt er ingezet op het vergroten van de kansen op werk van bijstandsgerechtigden. Wanneer iemand niet voldoet aan de taaleis en zich onvoldoende inspant dit te verbeteren, kan er (tijdelijk) gekort worden op de bijstand. In Groningen wordt de Wet Taaleis, door het verkleinen van de doelgroep tot reële kanshebbers op de arbeidsmarkt, ten dele uitgevoerd. Wat de VVD betreft moet er aandacht zijn voor álle bijstandsgerechtigden in het zoeken naar werk door ook van hen te vragen om aan de taaleis te voldoen. Voor de VVD is het beheersen van de Nederlandse taal voorwaardenscheppend in het vinden van werk en bij participatie. Het beheersen van de taal maakt juist van meer mensen reële kanshebbers op de arbeidsmarkt.

Elisabeth Akkerman (VVD): “De wet wordt nu niet toegepast als de kans op werk klein is, maar het mooie van de wet is nou juist dat het die kans vergroot.

Het Dagblad van het Noorden pikte het signaal van de VVD op. Lees via deze link het gehele artikel dat verscheen aan de hand van de schriftelijke vragen (bijlage): "VVD Stad eist naleving Wet Taaleis voor bijstand"