Zorg – Zorgzame samenleving

Zorg – Zorgzame samenleving        
Groningen is een zorgzame gemeente, waar mensen zich dagelijks inzetten voor buren, vrienden of familie. Wie tijdelijk zorg of ondersteuning nodig heeft, kan dus vaak rekenen op de eigen omgeving. Wie er niet zelf of met de omgeving uitkomt, moet verzekerd zijn van goede, betaalbare zorg. Het liefst van zorgverleners die de vrijheid hebben om maatwerk te leveren. In de begroting blijven wij voor relevante zorgbudgetten binnen het budget dat uit het rijk binnenkomt.

 

Mantelzorg als hart van de zorgzame samenleving
De VVD is trots op mantelzorgers en op hoe zij zich inzetten voor hun naaste omgeving. Het is belangrijk dat de gemeente mantelzorgers ondersteunt, belemmeringen wegneemt en zorgtaken indien nodig tijdelijk kan overnemen. Om zowel mantelzorgers zelf als ziekenhuiszorg te ontlasten is er voldoende opvang nodig in zorginstellingen zoals de Opstap, Innersdijk, De Dilgt, Westerholm en de Bloemhof. Vrijwilligers van zorginstellingen en bijvoorbeeld Humanitas komen we tegemoet met de vrijwilligersvergoeding en met een kosteloze Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Vrijwilligerswerk in de zorg bevorderen we met een vrijwilligersmakelaar.

Professionele zorg dichtbij en toegankelijk
De afgelopen jaren is er met de decentralisatie en het opzetten van WIJ in de wijken genoeg veranderd in de zorg. Na de grote wijzigingen is het nu belangrijk dat we professionals de ruimte geven om het een succes te maken. Wanneer professionele zorg nodig is, moet dit snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Thuiszorg moet wat VVD betreft binnen enkele dagen geregeld zijn. Mensen verschillen en daarmee ook hun behoefte aan zorg. WIJ-teams moeten daarom exact de mogelijkheden en behoeften van mensen in hun wijk kennen en hun vragen snel en zorgvuldig kunnen beantwoorden. Ook is het belangrijk dat er een ‘warme’ overdracht plaatsvindt vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Denk hierbij aan het delen van informatie over medicijngebruik en behandelingswijze.

Ruimte voor professionele zorgverleners   
Maatwerk in de zorg moet niet beperkt worden door gedetailleerde gemeentelijke regels. Door registraties en formulieren te verminderen, te vereenvoudigen en samen te voegen nemen administratieve lasten af en krijgen zorgverleners meer tijd voor patiënten. Groningen moet vooroplopen in digitalisering van de processen, zodat meer zorggeld terecht komt waarvoor het bedoeld is: zorg. Zowel jong als oud moet die zorg (inclusief WMO) kunnen kiezen die het beste op hun vraag aansluit en daarvoor één integraal persoonsgebonden budget kunnen gebruiken.        

Beschut werk en dagbesteding dichtbij      
Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het belangrijk om mee te doen. Hierbij spelen zorginstellingen en WIJ-teams een belangrijke rol. De VVD vindt het belangrijk dat werkplekken zoveel mogelijk dichtbij deze mensen worden ‘georganiseerd’. Lokale ondernemers die mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle werkomgeving bieden spelen hierbij een belangrijke rol.

Zorg betaalbaar, tijdig en preventief           
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet Groningen inzetten op preventie. Met behulp van zogenaamde social impact bonds, kunnen ondernemers en zorgprofessionals met goede innovaties bijdragen aan betere zorg én beheersing van de zorgkosten. Veel innovaties voldoen echter nog niet aan financieringsvoorwaarden binnen ons huidige zorgsysteem., Dit speelt bijvoorbeeld als de zorgvernieuwing wel financiële voordelen biedt, maar deze voordelen in de budgetten van een verzekeraar of het rijk in plaats van de gemeentelijke begroting terugkomen. Bij een social impact bond dragen private investeerders het financiële risico en volgt pas vergoeding als de baten aantoonbaar zijn. Ter illustratie: Veel ouderen geraken na een onhandige val met een gebroken heup in het ziekenhuis. Een cursus valpreventie voorkomt wellicht dit persoonlijk leed.

Een onbezorgde jeugd voor elk kind           
Eerder signaleren, betekent sneller problemen aanpakken. Helaas vinden bijvoorbeeld coaches en onderwijzers het nog steeds lastig om vermoedens van misstanden te delen. Op aandringen van de VVD werken gemeente en scholen beter samen om kindermishandeling te bestrijden. De VVD wil deze aanpak uitbreiden. Verder bepleit de VVD dat zorg direct beschikbaar is, dus zonder wachtlijsten.

Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig          
Veel ouderen zijn zelfredzaam en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarom moet het WIJ-team snel en adequaat kunnen reageren op vragen over maatregelen uiteenlopend van woningaanpassingen tot speciale voorzieningen zoals scootmobiels. Laat vrijwilligers in overleg met WIJ minder-vitale ouderen regelmatig bezoeken om eventuele zorgvragen vast te stellen. Ook ouderen moeten zich veilig voelen en zijn. Oudermishandeling verdient meer dan bijzondere aandacht en voorlichting en kan mede worden verzorgd door vrijwilligers van seniorenorganisatie GROS.     

Toegankelijke stad voor iedereen   
De gemeente moet toegankelijk zijn voor iedereen; dus ook voor mensen met een beperking. Bij de herinrichting van de openbare ruimte houdt de gemeente hier in overleg met betrokkenen rekening mee. Bij het verlenen van bouwvergunningen besteedt de gemeente nadrukkelijk aandacht aan toegankelijkheid. In een toegankelijke stad communiceert de gemeente met iedereen op maat. Senioren die geen computer hebben of gebruiken, moeten per post informatie kunnen ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld door de seniorenwijzer opnieuw in te voeren. Hierin vinden ze informatie over wat er te doen is in de stad en de wijk en hoe ze daarover offline meer informatie kunnen verkrijgen. De VVD wil dat alle communicatie van de gemeente voor iedereen toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is.

Voldoende maatschappelijke opvang         
De VVD streeft naar voldoende capaciteit voor opvang van dak- en thuislozen en verwarde personen. Verwarde personen moeten tijdig aan de juiste zorgverleners worden gekoppeld. Voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is er de landelijk gefinancierde opvang in Ter Apel. Het is niet aan de gemeente om met eigen financiering een Bed-Bad-Broodlocatie in stand te houden.

VVD Groningen wil dus:

  • Ondersteuning en waardering voor mantelzorgers - met respijtzorg wanneer nodig
  • Meer vrijwilligers in de zorg met een vrijwilligersmakelaar
  • Professionele zorg dichtbij, toegankelijk en betaalbaar, met voldoende keuzevrijheid
  • Draag met innovaties zoals social impact bonds bij aan betere zorg en kostenbeheersing
  • Bevorder zelfredzaamheid van ouderen door snel in te spelen op zorgvragen
  • Een toegankelijke gemeente voor iedereen, ook voor mensen met een beperking
  • Ruimte voor zorgverleners om maatwerk te leveren, minder registraties en formulieren
  • Beëindig gemeentelijke financiering Bed-Bad-Brood