Wonen – Iedereen een (t)huis

Wonen – Iedereen een (t)huis

Een eigen huis, een plek onder de zon. Het is een thuis, een plek waar je je veilig en prettig moet voelen. De VVD vindt dat er voor iedereen die in de gemeente wil wonen een geschikt huis te vinden moet zijn. Daarvoor zijn geschikte en kwalitatief goede woningen nodig in veelzijdige gevarieerde wijken en in alle sectoren van de markt. In onze gemeente is het (onterecht) kraken van woningen niet toegestaan, dit dient gehandhaafd te worden.

Onze groene longen koesteren        
De gemeente Groningen moet niet één groot stedelijk gebied worden. De VVD koestert de groene longen tussen Groningen en Haren en het open, groene, onbebouwde landelijke gebied van de dorpen van Ten Boer. Dat geldt uiteraard ook een zelfstandige Hortus Botanicus, het Stadspark en het Noorderplantsoen. Voor de VVD zijn de huidige bestemmingsplannen hiervoor maatgevend. In het overgangsgebied tussen Groningen en de dorpen van Ten Boer wordt niet gebouwd en in de groene long tussen Groningen en Haren evenmin.

Woningen naar behoefte     
Er zijn verschillende doelgroepen met verschillende behoeften. Daar moet ook de woningmarkt op inspelen. Zo moet het mogelijk zijn voor ouderen om langer thuis te wonen. Daarbij hoort een faciliterende overheid die meedenkt in de mogelijkheden. Hierbij spelen zorgaspecten ook een rol. Daarnaast is Groningen een bruisende studentenstad en daarbij hoort voldoende en passende huisvesting, zowel particulier als coöperatief. Hiermee willen we ook een studentvriendelijke stad zijn voor de vele studenten uit binnen- en buitenland die elk jaar weer naar Groningen komen. De kwaliteit van jongeren- en studentenhuisvesting moet omhoog.

Niet het landelijk gebied volbouwen          
Het uitgangspunt van de VVD bij nieuwbouw is dat scheiding tussen bebouwde en onbebouwde zones ongewijzigd blijft. Het landelijk gebied wordt niet volgebouwd en in de huidige kernen is alleen sprake van inbreiding. Dit geldt zowel voor Haren, Ten Boer als Groningen. Een uitzondering geldt voor de dorpen rondom Ten Boer en Ten Post. Daar zal in het kader van de aardbevingsproblematiek vervangende nieuwbouw komen. Gezien hedendaagse woonwensen zullen deze woningen vaak groter zijn. Daarvoor moet bouwen buiten het bestaande bebouwde gebied mogelijk zijn.

Ruimte voor particulier initiatief     
De VVD zet zich met kracht in voor ontwikkeling op korte termijn van de nieuwbouwlocaties Reitdiep, De Held en vooral ook het Suikerunieterrein. Hierbij staat het uitgangspunt van de vitale woonwijk centraal. Daarnaast moet de Eemskanaalzone zo spoedig mogelijk als gebied voor bedrijvigheid, detailhandel en woningbouw ontwikkeld worden. De ontwikkeling van de Oosterhamrikzone en de uitbreiding van Meerstad moet voortvarend worden opgepakt. Daarnaast moet de gemeente openstaan voor particuliere initiatieven, bijvoorbeeld meer generatiewoningen voor de nieuwbouw. Een faciliterende overheid denkt mee in mogelijkheden en niet in belemmeringen.

 

Meer huurwoningen in het middensegment          
In Groningen is een gebrek aan huurwoningen in het middensegment. Daardoor treedt er een stagnatie op in de doorstroming; vooral vanuit de sociale huursector. De VVD wil het Suikerunie-terrein als een vitale woonwijk., Hier is plaats voor iedereen, dus ook voor starters. De VVD stelt voor om hier voor zowel de sociale huursector als de middenhuurders te bouwen. Ook moet er ruimte zijn voor koopwoningen in diverse segmenten. Hiermee stimuleren we de doorstroom van sociale huurwoningen naar andere woningen.

Malafide verhuurders hard aanpakken       
De gemeente, politie en justitie moeten misdragingen van huurbazen, illegale makelaarskosten en verkrotting van woningen hard aanpakken. Gedupeerden moeten misdragingen eenvoudig kunnen melden bij de politie en die moet daartegen optreden. Ook de internationale studenten moeten deze misstanden kunnen melden, hierbij kan Engelstalige informatievoorziening een uitkomst zijn. Bij verkrotting is de gemeente het aanmeldpunt en deze moet krachtiger handhaven. In het uiterste geval kan de gemeente panden sluiten en uitsluiten van verdere verhuur.

Beheer en onderhoud woonomgeving weer op peil          
In tijden van bezuiniging is het gemeentelijk onderhoud van alle wijken (behalve de binnenstad) beperkt. Inwoners hebben ook zelf de verantwoordelijkheid voor onderhoudstaken opgepakt en het is belangrijk dat dat zo blijft. De VVD vindt daarnaast dat, nu de crisis voorbij is, er weer geïnvesteerd moet worden in de leefomgeving en dat het niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte verbetering verdient.

Omgevingswet biedt kansen
De Omgevingswet leidt tot minder regels en geeft nieuwe vrijheden. Dat geeft meer en nieuwe mogelijkheden om de gewenste bouw te realiseren. Die nieuwe ruimte komt vooral vrij voor particulier initiatief en rechtvaardigt minder overheidsinvloed. De gemeente moet ook hier een faciliterende rol met een positieve grondhouding hebben naar alle partijen die iets willen ontwikkelen.

Meer ruimte voor welstandsvrijheid bouwen        
Het hoort niet dat een gemeente bepaalt wat de kleur van dakpannen of bakstenen moet zijn. De gemeente hoort zeer beperkt regels te stellen, alleen met betrekking tot veilig wonen en beschermde stads- en dorpsgezichten. Voor het overige geldt dat het niet aan de overheid is om zich ermee te bemoeien.

 

 

 

 

Aardbevingsproblematiek aanpakken        
De gemeente moet zich actief in te zetten voor een snelle en afdoende aanpak van de aardbevingsproblematiek. Ondanks dat de gaswinning sterk beperkt lijkt te gaan worden, blijft een actieve lobby nodig naar alle betrokken partijen. Bij de bouw van woningen en gebouwen moet rekening worden gehouden met aardbevings-bestendigheid. Het is van groot belang dat er duidelijkheid bestaat over wie de rekening van extra kosten gaat betalen. De uitgangspunten bij schadeherstel en versterking zijn dat Groningers net zo veilig zijn als inwoners in de rest van Nederland, dat inwoners zo min mogelijk geraakt worden en ten dat hen, indien nodig, tijdig volwaardige huisvesting geboden wordt met respect voor hun sociale omgeving en persoonlijke wensen.

VVD Groningen wil dus:

       Behoud van de groene long en niet het landelijk gebied volbouwen

       Bouwen naar behoefte, van student tot senior

       Meer huurwoningen in het middensegment

       Sneller bouwen en meer ruimte voor particulier initiatief

       Malafide verhuurders aanpakken

       Meer ruimte voor welstandsvrij bouwen

       Beheer en onderhoud woonomgeving weer op peil

       Een snelle en afdoende aanpak van aardbevingsproblematiek