Werken aan werk, ondernemers

Het gaat goed met de Stad. Verreweg de meeste Groningers redden het prima zonder hulp of steun van de overheid. En voor die mensen die dat niet doen, is er een uitstekend vangnet. Niemand hoeft aan de kant te staan. In tegenstelling tot andere steden heeft Groningen helaas teveel regelingen en voorzieningen die zijn gericht op inkomensondersteuning. Er wordt te weinig gedaan aan toeleiding naar werk. Een sociaal vangnet is er voor wie het ├ęcht nodig heeft. Wie aan het werk kan, moet zo snel mogelijk aan het werk. We kijken naar iemands mogelijkheden in plaats van naar beperkingen.

Ondanks de recessie is er in Groningen werk. Dat is belangrijk. De beste sociale voorziening is immers een baan. Daarom wil de VVD het aantrekkelijker maken voor ondernemers om hier te blijven ondernemen en om zich hier te vestigen. Niet alleen voor grote bedrijven, maar juist ook voor het MKB. Zonder ondernemers geen werk.

Economische en sociale zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De VVD vindt het belangrijk dat iemand die zijn baan verliest snel doorstroomt naar een andere baan. Dat vraagt goede samenwerking tussen de sociale dienst, UWV, economische zaken, uitzendbureaus en andere marktpartijen. De werkzoekende blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan.

RUIMTE VOOR BEDRIJVIGHEID

Als economische hoofdstad van het Noorden heeft Groningen een voortrekkersrol. Hier krijgen ondernemers de ruimte om te ondernemen. Bedrijventerreinen en de infrastructuur op deze terreinen moeten voldoen aan de eisen die het bedrijfsleven stelt. Oude bedrijventerreinen revitaliseren heeft onze voorkeur boven het ontwikkelen van nieuwe
terreinen. Het recent binnenhalen van enkele grote werkgevers (IBM & Bauhaus) in de gemeente laat zien dat er ondanks de crisis wel degelijk mogelijkheden zijn, mits het stadsbestuur de schouders eronder zet. De gemeente faciliteert waar mogelijk en denkt met de ondernemer mee. Als ondernemers kansen zien, bieden we ondersteuning om die kansen te kunnen benutten. De VVD heeft als uitgangspunt dat procedures soepel en snel verlopen.

RUIMTE VOOR KENNIS

Groningen is een kennisstad met instellingen als de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool, het UMCG en Energy Academy Europe. Hiermee heeft Groningen een unieke kans. De gemeente zet samen met bedrijven alles op alles om ervoor te zorgen dat de potentie van deze kennisinstellingen wordt benut. De laatste jaren zien wij ook dat de ICT-sector stevig groeit. Dit kan een stevige impuls zijn voor de lokale economie en zorgt voor banen. De VVD zet in op versterking van de clusters Energie, Healthy Ageing en IT.

RUIMTE VOOR DETAILHANDEL

De VVD is voor ruimere mogelijkheden voor detailhandel op bedrijventerreinen. Dit wil niet zeggen dat alles maar moet mogen. Winkelformules die geen directe bedreiging zijn voor de binnenstad moeten de vrijheid hebben om uit te kunnen breiden of zich te vestigen. De binnenstad zal altijd een groot concurrentievoordeel houden op andere gebieden, namelijk het prettige verblijfsklimaat. 

De wereld verandert snel. Internet en online aankopen spelen een steeds grotere rol. Dit heeft ook gevolgen voor de detailhandel, met name in de binnenstad. Ondernemers spelen met creativiteit en samenwerking in op deze ontwikkelingen. Als hieruit activiteiten voortvloeien die niet in het huidige beleid passen, werkt de gemeente mee om deze nieuwe initiatieven te laten slagen. Denk hierbij aan verruiming van de openingstijden, het mogelijk maken van special events in en om de winkels (bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas en The Passion), het samenvoegen van panden, tijdelijk gebruik van gemeentelijke grond, etc.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de VVD standpunten m.b.t. werk en ondernemers, kunt u vinden op de website van de landelijke VVD.

Bron: VVD verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018