Onderwijs – Talenten benutten

Onderwijs – Talenten benutten

Groningen is de stad van vele talenten en de VVD wil iedereen optimale kansen in het onderwijs bieden. Onderwijs is erg belangrijk voor ieders ontwikkeling; een leven lang. Goed onderwijs is belangrijk voor een goede start en biedt de beste kans op passend werk. Goed onderwijs betekent ook dat er goede schoolgebouwen zijn, waar gemotiveerde docenten de ruimte krijgen om hun tijd te besteden aan leerlingen en waardering ontvangen voor hun inzet. Goed onderwijs behoeft ook betrokken ouders, die de ruimte krijgen voor inspraak en als volwaardige partner participeren in het opleidingsconcept voor hun kinderen.

Van onderwijs werk maken  
Onderwijs dient leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zodat iedereen naar eigen inzicht zijn leven kan inrichten en door middel van werk in zijn eigen inkomen kan voorzien. Dit kan om te beginnen door kinderen al in het basisonderwijs kennis te laten maken met beroepen. De VVD vraagt in het bijzonder aandacht voor technische beroepen, in het samen met de scholen voorgestelde programma “Verlengde Schooldag 2.0". Zij-instromers kunnen in het middelbaar - en hoger onderwijs, mits voldoende didactisch ondersteund, bijdragen aan de begeleiding van scholieren bij een stage- en/of hun beroepskeuze. Door het bedrijfsleven meer te betrekken bij het MBO, ziet de VVD kansen om meer studenten aan stages en werk te helpen en om opleidingen zich meer te laten richten op de behoeften van het bedrijfsleven.

Leven lang leren        
Goed onderwijs is niet alleen belangrijk voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Bij- en omscholing kan baanverlies voorkomen en kan mensen naar een nieuwe baan begeleiden. Laaggeletterdheid komt bij 1 op de 8 Groningers voor en dit belemmert volwaardige deelname aan de Nederlandse maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hoewel eigen verantwoordelijkheid voorop staat is dit niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk probleem. Zeker bij een bijstandsuitkering is het belangrijk vast te stellen of er sprake is van laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden. Het is belangrijk dat bij constatering van laaggeletterdheid de gemeente deze mensen tijdig doorverwijst naar een van de Taalhuizen.

Talenten ontdekken en ontwikkelen           
Onderwijs moet voor elk talent uitdagend zijn. Dit betekent dat onderwijs moet aansluiten bij de talenten van elk kind. Met succes is de afgelopen jaren volop ingezet op het tegengaan van schooluitval en het verzekeren dat alle leerlingen minimaal een startkwalificatie verwerven. Onderwijs moet echter op elk niveau kennis, kunde en vaardigheden bieden zodat kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen. In een steeds meer digitale samenleving is het belangrijk naast rekenen en taal ook de hiervoor vereiste vaardigheden op de basisschool bij te brengen.

Laat leraren lesgeven            
Voor goed onderwijs hebben leraren en scholen ruimte en waardering nodig. Dit betekent dat leraren wat de VVD betreft minder met regels en administratie te maken krijgen, zodat zij zich kunnen richten op lesgeven en nascholing. En dat het bijhouden van administratie zo eenvoudig en doelmatig mogelijk moet worden gemaakt. De gemeente moet stoppen met het incidenteel projectmatig financieren van onderwijsvernieuwingen die gepaard gaan met een grote administratieve verantwoording. Een meer structurele financiering met een beperkte administratie leidt tot duurzame verbeteringen in het onderwijs. De VVD wil verder meer onderwijstalent aan de gemeente verbinden met meer vakdocenten voor bijvoorbeeld sport en muziek en verruiming van stagemogelijkheden voor studenten in het onderwijs.

Goede onderwijshuisvesting
Een goed onderwijsklimaat vraagt ook om een goed klimaat in de klas. Ook al zijn sommige scholen misschien al wat ouder; leerlingen hebben recht op schone lucht en voldoende daglicht. Als het daaraan ontbreekt moet de gemeente daarin investeren.

Scholen in kleine kernen      
Wat de VVD betreft gelden verschillende opheffingsnormen voor stedelijk en verstedelijkt gebied versus plattelandsgebied. De toekomst van scholen hangt af van overleg met betrokken ouders op basis van betaalbaarheid, bereikbaarheid, onderwijskwaliteit en leefbaarheid. De VVD wil dat ouders en leerlingen de vrijheid hebben om zelf een school te kiezen.

MBO, HBO en universiteit banenmotor en bron van innovatie     
Noorderpoort en Alfacollege zijn van groot belang voor opleiding tot werk, zeker als het om techniek gaat. De RUG en Hanze zijn een belangrijke banenmotor en bron van innovatie. De VVD wil daarom dat deze onderwijsinstellingen in goede samenwerking met de gemeente verder door kunnen groeien en dat de gemeente met hen meedenkt over een studentvriendelijk beleid met passende huisvesting en voorzieningen. De VVD wil dat studentenverenigingen de vrijheid hebben om hun introductietijd zelf vorm te geven. Het is goed dat met initiatieven zoals WIJS - Wijk Inzet door Jongeren en Studenten - studenten zich op allerlei vlakken in kunnen zetten voor anderen. De VVD maakt zich er sterk voor dat dergelijke initiatieven van studenten worden beloond, bijvoorbeeld met studiepunten.

VVD wil dus:

  • Al op de basisschool met beroepen kennismaken
  • Rekenen, taal én digitale vaardigheden op de basisschool
  • Minder regels en administratie voor leraren
  • Meer onderwijstalent en vakdocenten behouden voor Groningen
  • Meer stagemogelijkheden in het onderwijs
  • Bedrijfsleven meer betrekken bij het MBO, HBO en universiteit
  • Zeggenschap ouders borgen, ook bij toekomst (dorps)school
  • Deelname aan samenleving en arbeidsmarkt begint met beheersing van de taal