Duurzaamheid – Doen: Duurzaam & Groen!

Duurzaamheid – Doen: Duurzaam & Groen!

Een groene en duurzame samenleving vraagt om ‘Doen’. Verduurzaming en economische groei gaan hand in hand. De VVD maakt het voor burgers en ondernemers zo makkelijk mogelijk om bij te dragen aan minder CO2-uitstoot, meer werkgelegenheid en een groene en leefbare gemeente. De VVD wil ruimte bieden aan innovatieve en creatieve oplossingen. Dit versnelt de energietransitie, reduceert afval en verduurzaamt ons vervoer.

Bedrijven als motor van verduurzaming                              
Verduurzaming begint vaak bij bedrijven. Zij hebben experimenteerruimte nodig. De overheid moet daarom sturen op doelen en effecten en niet op specifieke technieken. Wij willen innovatieve ideeën stimuleren. Bijvoorbeeld pilots met de gemeente in een voortrekkersrol en als eerste afnemer. Of door de verbinding te leggen met bedrijven en onderwijspartijen (MBO, HBO en WO). Verder kunnen bedrijven met begeleiding eenvoudiger aansluiten op de voorwaarden van landelijke stimuleringsregelingen zoals investeringsfonds “Invest NL”. Voor verduurzaming in het MKB ondersteunt de VVD dat subsidies van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) meer op verduurzaming gericht worden en dat “Groningen Woont Slim” (GWS) ook het MKB gaat adviseren.

 

Opleiden voor banen met (een duurzame) toekomst         
Groningen is de energiestad van Nederland en moet vooroplopen opleidingen met toekomst (van MBO tot MBA). Het gaat hierbij om meer dan zon- en windenergie alleen. Het gaat ook om alternatieve energiebronnen en het besparen of opslaan van energie. De VVD wil dat de gemeente in overleg gaat met kennisinstellingen en werkgevers over hoe opleidingen beter kunnen aansluiten bij de opkomst van nieuwe technologieën. Daarnaast willen wij dat de gemeente bevordert dat innovaties zoveel mogelijk bijdragen aan lokale werkgelegenheid.

 

Groningen energieneutraal en gasloos                                 
De VVD wil dat de oplevering van alle nieuwbouwwoningen vanaf 2020 energieneutraal en ‘gasloos’ gebeurt. Woningen van woningcorporaties dienen uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Om deze ambitieuze doelen te realiseren kunnen woningcorporaties woningen verkopen en uiteraard in ruil voor woningverbeteringen een vergoeding van de huurder vragen.                                 

Eigen woning energieneutraal                                              
De verduurzaming van koopwoningen blijft achter. De gemeente biedt via GWS (Groningen Woont Slim) maatregelen aan zoals dakisolatie en zonnepanelen. GWS moet bekender worden en gaan adviseren over subsidie- en financieringsmogelijkheden. Ook blijft verduurzaming van koopwoningen achter, omdat woningeigenaren niet weten of ze de investering kunnen terugverdienen na verkoop van hun huis. Met ‘gebouwgebonden financiering’ betaalt de eigenaar aflossing en rente op de besparingslening uit de besparing op de energiekosten. Dit servicecontract kan de verkoper eenvoudig overdragen aan de nieuwe eigenaar. Laat juist Groningen experimenteerruimte bieden. Welstandscriteria die energiebesparing of -opwekking in de weg zitten beperken we.                                                                

 


Energieverbruik van de gemeente halveren                         
Tot 2025 wil de VVD het gemeentelijk energieverbruik halveren. De Groningse Energie Service Compagnie (Gresco) is al verantwoordelijk voor het terugdringen van het energieverbruik van de gemeente. De afgelopen jaren heeft de Gresco trager dan gepland het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd. De VVD investeert in voldoende capaciteit bij de Gresco. We willen gemeentelijke panden sneller verduurzamen via private investeringen. Daarnaast staat de VVD voor het recht om uit te dagen (right to challenge): als bewoners, bedrijven of verenigingen energiebesparing sneller, beter, slimmer of goedkoper denken te kunnen uitvoeren dan de Gresco, dan wil de VVD daar ruimte voor.                 

Duurzaam afval scheiden naar Harens voorbeeld               
In Groningen en Ten Boer wordt nu nog een vast bedrag betaald voor het ophalen van het huisvuil (afhankelijk van het aantal bewoners per adres). In Haren wordt betaald per geleverde eenheid afval (Diftar). Dit laatste systeem leidt tot minder restafval en meer invloed op de hoogte van de eigen afvalrekening. De VVD pleit dan ook voor dit systeem voor de nieuwe gemeente mits dit wordt ingevoerd zonder lastenverhoging. Om afvalscheiding te stimuleren zien wij graag dat geïnteresseerde marktpartijen groenafval als waardevolle biomassa gratis ophalen.                                                        

Duurzaam gemeentevervoer                                                
De gemeente moet het goede voorbeeld geven bij het verduurzamen van het eigen wagenpark en hiermee rekening houden bij het aanbesteden van diensten en logistiek. Met een veegwagen en vuilniswagens op duurzaam geproduceerde waterstof is de eerste stap hierin gezet. De VVD is voorstander ervan om met bewoners en ondernemers de behoefte aan laadpalen bij openbare parkeerplaatsen voor elektrische auto’s (en eventueel fietsen) vast te stellen. Verwerk waar mogelijk laadpalen in bestaande infrastructuur zoals lantaarnpalen.

Op zoek naar nieuwe energiebronnen                                 
Ondernemers en organisaties hebben veel ideeën voor alternatieve energiebronnen. Bij de uitwerking en realisatie van deze ideeën past volgens de VVD een faciliterende overheid en is lokaal draagvlak een vereiste. Daar waar andere partijen initiatieven ontwikkelen, hoort een meedenkende overheid die bijvoorbeeld bereid is het bestemmingsplan aan te passen. Een concreet voorbeeld is een aantal zonnepanelen in combinatie met fruitbomen en vee bij het polycultuurpark naast de zorgboerderij in Haren. Meerstad en de dorpen van Ten Boer liggen midden in de natuur. Voor deze pioniersgebieden, als ook het Suikerunieterrein, bestaan ideeën voor duurzame initiatieven. Experimenteerruimte om te pionieren met duurzame energie past hier mits er voldoende lokaal draagvlak is.                                                

Geen geothermie                                                                   
De VVD is altijd helder geweest over de voorwaarden bij het project geothermie. De veiligheid voor onze inwoners moest bij het boren buiten kijf staan. Ook diende er transparantie en duidelijkheid over de risico’s te zijn. Zonder een positief oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen blijft geothermie in Groningen onverantwoord.VVD Groningen wil dus:

  • Experimenteerruimte voor duurzame innovatie en gemeente als eerste afnemer
  • Opleiden voor duurzame banen: bijvoorbeeld de zonnepaneleninstallateur
  • Nieuwbouw energieneutraal vanaf 2020, woningcorporatiewoningen vanaf 2030
  • De eigen woning energieneutraal met ‘gebouwgebonden financiering’
  • Gemeentelijke energieverbruik halveren in 2025
  • Duurzaam afval scheiden naar Harens voorbeeld: Diftar
  • Geen geothermie: onverantwoord zonder positief oordeel Staatstoezicht op de Mijnen