Kunst & cultuur – Cultuur verrast

Kunst & cultuur – Cultuur verrast

Cultuur als maatschappelijke motor
Cultuur verbindt, verrast, geeft stof tot nadenken, verbroedert en verleidt. Onze cultuurmakers spelen een belangrijke rol in onze samenleving en bij onze beschaving. Groningen is gezegend met een rijk cultureel klimaat en vele vooraanstaande culturele voorzieningen en festivals. Om er enkele te noemen: van Groninger Museum tot Stadsschouwburg, van Oosterpoort tot Simplon, van Vera tot Martiniplaza en van Noorderzon tot Eurosonic/Noorderslag. De VVD koestert die voorzieningen en cultuurmakers. Niet alleen voor de kunst, maar ook omdat zij bijdragen aan het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. En zo betalen de investeringen in cultuur zich deels terug via banen in het bedrijfsleven.

Cultuur biedt traditie én vernieuwing         
De VVD wil dat de gemeente zowel traditionele als populaire vormen van cultuur biedt. Groningen koestert terecht tradities zoals Bommen Berend, Koningsdagviering, Sinterklaas en de Harener kunstmarkt. Ook staan we stil bij een deel van ons verleden met straatnamen in bijvoorbeeld de Zeeheldenbuurt. Maar het is ook belangrijk om een eigenwijze, vernieuwende en pionierende gemeente te blijven en het publiek te blijven verrassen. Dat kan door in te zetten op talentontwikkeling en soms letterlijk podia te bieden voor nieuwe en innovatieve cultuur. De VVD is voor een slimme verdeling van activiteiten over de agenda en van culturele voorzieningen over de gemeente – zeker nu er zoveel gebouwd wordt. Helaas weten nu nog te vaak betrokkenen elkaar niet te vinden. Daarom is het belangrijk dat grote culturele instellingen en culturele ondernemers samenwerken aan een optimale afstemming van bouwplannen en programmering. Bij gesubsidieerde culturele instellingen met onvoldoende bereik stopt de VVD de subsidiering.

Cultuur in de wijken en dorpen       
Een belangrijk deel van het Groningse culturele leven vindt plaats in de wijken en dorpen, bij het amateurtoneel, amateurkoren en soortgelijke organisaties. Hiervoor is betaalbare oefenruimte essentieel. De VVD pleit voor een online planner (“cultuur050.nl”) voor gevraagde en aangeboden oefenruimte. Ook heeft elke wijk al een bibliotheek, school of ander gebouw waar veel culturele activiteiten worden georganiseerd. Haren heeft het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC). Dit heeft een voor Haren belangrijke functie. Een onderzoek moet inzicht geven hoe deze functie het best behouden kan blijven. De VVD wil deze wijkcultuurcentra breder ingezet zien voor culturele activiteiten in de wijk en het bekendmaken van juist het lokale aanbod.

Ruimte voor evenementen  
In Groningen is altijd iets te doen, maar is nog vaak discussie en onduidelijkheid over waar wat wel of niet mag. Dit is te verbeteren door in het vergunningsbeleid de doorlooptijd te verkorten en in het aanbod van locaties verder te verduidelijken waar wat mag. Als evenementenorganisaties zich niet houden aan de vergunningseisen moet er gehandhaafd worden. Met een evenementenfonds naast het Fonds Ondernemend Groningen kan ingezet worden op vernieuwende evenementen voor minimaal 10.000 bezoekers die de (inter)nationale profilering van de stad versterken en een toevoeging zijn op het bestaande aanbod.

Bedrijfsleven en cultuur samen sterker                      
Cultuur versterkt het vestigingsklimaat van Groningen enorm. Gelukkig weten bedrijfsleven en culturele sector elkaar steeds beter te vinden en te versterken, met een belangrijke rol voor Marketing Groningen. Bedrijfsleven en cultuur samen sterker betekent ook dat voordelen van cultuur voor de lokale horeca en detailhandel zoveel mogelijk worden benut. De concurrentie van gesubsidieerde activiteiten met de markt wordt tegengegaan. Dit laatste kan bijvoorbeeld door in exploitatievergunningen marktconforme prijzen te vragen.

De jeugd heeft de toekomst
Creativiteit en actief kennismaken met muziek, zang, dans en beeldende kunst is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In Haren brengen het CKC en de basisscholen met succes cultuur onder de aandacht van de basisschoolleerlingen.
Wij zien graag dat dit voortgezet wordt. VVD is er een groot voorstander van dat nu in navolging van de succesvolle ‘Sporthopper’ in Groningen ook de ‘Cultuurhopper’ wordt ontwikkeld voor een vroege en brede eerste kennismaking van de jeugd met cultuur. De VVD pleit ervoor om in scholen vakdocenten te ondersteunen om cultuur onder de aandacht te brengen. In de wijk kunnen kinderen kennismaken met cultuur bij wijkcultuurcentra.

Één Kunstraad voor Noord-Nederland        
De VVD wil één adviesorgaan voor Noord-Nederland. Deze instelling dient in staat te zijn om breed advies te geven over de culturele sector en vraaggestuurd beleid, met een goed oog voor de financiële situatie en bedrijfsvoering van de instellingen. Hier zouden dan alle bestaande kunstraden onder vallen, zoals de Culturele Raad Haren. Met de vorming van één Kunstraad voor Noord-Nederland realiseert de VVD een besparing.

Gebouwen goed onderhouden en financiën onder controle         
Teveel gebouwen van culturele instellingen bleken de afgelopen jaren achterstallig onderhoud te hebben. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de gemeente met het nieuwe vastgoedbedrijf professioneel vastgoedbeheer en -onderhoud levert en kosten onder controle brengt. Het vastgoedbedrijf moet de ruimte krijgen om ’ductape-oplossingen’ en uitstel van onderhoud af te keuren. Verder blijkt uit voorbeelden van culturele instellingen met financiële problemen dat beter financieel toezicht op de sector gewenst is. Daarbij kunnen leidende instellingen binnen cultuurpijlers samenwerking in ondersteunende activiteiten zoals administratie en financiën bevorderen om kosten te besparen.

De nieuwe Oosterpoort       
De komende jaren vindt de inventarisatie van een nieuwe locatie voor de Oosterpoort plaats. Groninger huis van de amateurkunst Vrijdag gaat alle faciliteiten onderbrengen in één gebouw. Wat de VVD betreft biedt dit een kans voor een verstandige verdeling van culturele voorzieningen over de gemeente. De VVD wil dat functies van de Oosterpoort (pop en klassiek) voor het centrum van de stad behouden blijven.

VVD Groningen wil dus:

  • Een nieuw evenementenfonds
  • Cultuur050.nl als onlineplanner voor cultuuractiviteiten en oefenruimte in de wijken
  • Brede inzet van wijkcultuurcentra
  • Meer samenwerking bedrijfsleven en culturele sector
  • Cultuurhopper met CJP-cultuurkaart voor kennismaking van kinderen met cultuur
  • Één kunstraad voor Noord-Nederland
  • Gebouwen goed onderhouden en financiën onder controle
  • Verstandige verdeling culturele voorzieningen over de gemeente