Bestuur – Klein en Slim

Slim Besturen 

We willen een gemeente die zich participerend en faciliterend opstelt en de privacy van de burger respecteert. Dus meedenken hoe het wel kan in plaats van direct nee-zeggen. We willen dat gemeente digitaal en fysiek bereikbaar is.

Klein en slim  
We zijn voor een kleine en slimme overheid. Een overheid die open staat voor verandering en deze omarmt. De overheid hoeft niet te regelen wat burgers onderling prima zelf kunnen regelen. Om deze reden zijn we ook een voorstander van experimenten met blockchain-technologie. We willen een overheid die zich een ware partner toont in een zoektocht van burgers of ondernemers naar oplossingen in plaats van belemmeringen op te werpen. Onze inwoners, ondernemers en studenten krijgen actief de ruimte om de gemeente nóg beter te laten werken. De VVD wil dat de gemeente een actief stagebeleid voert voor studenten en het traineeprogramma uitbreidt om ook in de toekomst over voldoende jong talent te beschikken. Tijdens de stages wordt onderzocht waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo leren de studenten van de gemeente en de gemeente leert van de studenten.


Dorpen- en kernenbeleid

De VVD wil een dorpen- en kernenbeleid, vergelijkbaar met het wijkenbeleid zoals dat vorm krijgt met gebiedsgericht werken. De netwerken in dorpen, kernen en wijken zijn historisch gegroeid en van grote waarde. De VVD wil deze verworvenheid positief benutten. Om de inwoners optimaal te betrekken bij hun eigen leefomgeving wordt per dorp/kern uitvoering gegeven aan de samen met inwoners ontwikkelde dorpsvisies.

Bereikbare gemeente

Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Dit kan bewoners reistijd en (letterlijk) papierwerk besparen. Digitalisering heeft voor de VVD daarom een hoge prioriteit. Het is belangrijk dat de digitale informatie ook beschikbaar is voor expats en internationale studenten, dus de Engelstalig website moet worden uitgebreid. Uiteraard staat dit los van het feit dat de fysieke bereikbaarheid van de gemeente blijft bestaan. We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatie stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. De VVD wil waar mogelijk de doorlooptijd voor procedures versnellen, de procedures vergemakkelijken en leges beperken. Bij verstandige dienstverlening hoort ook oog voor privacy. Maatregelen die ten koste gaan van privacy moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen beoogde voordelen.

 

Partner van de gemeente

Verder is het belangrijk dat iedereen in een vroeg stadium betrokken wordt bij gemeentelijke initiatieven. Met www.overuwbuurt.overheid.nl is het al mogelijk om via de app of e-mail informatie te ontvangen over afgeronde besluiten die direct invloed hebben op de eigen omgeving. Denk aan vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. De VVD wil dat de gemeente dit uitbreidt en bewoners, verenigingen en bedrijven als ‘partners van de gemeente’ op de hoogte stelt als begonnen wordt met nieuwe plannen. Deze partners kunnen aangeven op welke beleidsterreinen ze betrokken willen worden. Op het moment dat de gemeente plannen gaat maken op het aangegeven beleidsterrein krijgen partners automatisch bericht. Dit geeft aan waar, wanneer en hoe ze kunnen reageren. Zo kan vanaf het begin meer rekening worden gehouden met ieders ideeën en bezwaren voor bedrijf, vereniging, school of straat. Zo werkt de overheid transparanter, controleerbaarder en beter geïnformeerd. Waar de VVD investeert in echte inspraak, financieren wij niet experimenten zoals de G1000 en sommige wijkraadexperimenten. Zo wordt te vaak schijninspraak gerealiseerd. De VVD realiseert hierop een besparing.

 

Bewonerseffectrapportage (BER)

Het is een goede zaak dat bij (grotere) bouwplannen de gevolgen in kaart worden gebracht in een MER, een milieueffectrapportage. Maar het is ook logisch om naast de gevolgen voor de natuur ook die voor de mens te beschrijven in een bewonerseffectrapportage, een BER. Wat gaan de plannen betekenen voor de bewoners? Hoe worden de lusten en lasten verdeeld? Het gaat tenslotte om hun wijk. De VVD is net als Vereniging Eigen Huis voor een BER in gemeente Groningen, deze wordt in de komende collegeperiode ingevoerd. Dit geeft bewoners meer kans ook in de voorbereidingsfase betrokken te zijn bij de ontwikkelingen. Zo wordt schijninspraak voorkomen.

 

Nabijheid van bestuur

De gemeente organiseert gemeentebrede dienstverlening (inclusief een openstelling buiten kantooruren) nabij inwoners, voor bijvoorbeeld WMO/Zorg, burgerzaken (rijbewijs, paspoort), overleg over evenementen (vergunningen) en contact over de woonomgeving. De gemeente houdt voor de dienstverlening fysieke lokale loketten in Groningen, Ten Boer en Haren. De gemeentehuizen in Haren en Ten Boer moeten zo snel mogelijk een nieuwe bezetting krijgen, zo mogelijk met gemeentelijke diensten of door te integreren met andere publieke functies.

Buitendienst, brandweer en politie ook in de dorpen

De VVD wil dat de buitendienst in de vorm van een wijkpost en een milieustraat/ afval-brengpunt /recyclepunt in Haren blijft. In Woltersum wil de VVD dat de oude vuilstort wordt geruimd. De ACGR in Groningen moet het afval verwerken. De provincie is verantwoordelijk voor de kosten. De VVD wil - in overleg met de betreffende instanties – dat in Haren en Ten Boer een vrijwillige brandweerpost en een politiepost blijft.

 

De VVD Groningen wil dus:

  • Dorpen- en kernenbeleid
  • Digitale en stimulerende overheid
  • Meedenkende burgers als partner van de gemeente
  • Nabijheid van bestuur: gemeentelijke posten in Haren, Ten Boer, Beijum en Hoogkerk

·         Een Bewonerseffectrapportage (BER) invoeren

  • Brandweer en politie in Haren en Ten Boer behouden
  • Kleine en slimme overheid