Bereikbaarheid – Beter van A naar B

De VVD is voor gescheiden verkeersstromen door de stad. Dit geldt voor voetganger, fiets, auto en openbaar vervoer.

Bereikbaarheid – Beter van A naar B

Betere bereikbaarheid voor iedereen. Ongeacht welk vervoermiddel je gebruikt, wil de VVD dat onze gemeente bereikbaar is voor bezoekers en bewoners. De VVD investeert daarom in fietspaden, wegen en meer om onze gemeente aantrekkelijk, toegankelijk en leefbaar te houden.

Investeren in verkeersveiligheid      
Op straat moet het veilig zijn voor alle weggebruikers. De afgelopen jaren zijn op verzoek van de VVD en bewoners kruispunten als de Wilhelminakade, het Wielewaalplein en Kerklaan-Molenweg-Kromme Elleboog met succes aangepakt. Helaas zijn er nog steeds teveel gevaarlijke verkeerssituaties. De VVD kiest daarom voor extra investeren in verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld met
goede ontsluitingswegen voor de wijken in ontwikkeling zoals het Suikerfabriekterrein, Meerstad en het DHE-gebied (Dilgt, Hemmen en Essen). De VVD stelt verder voor meer op te treden tegen hardrijders in de 30km/u-zones in en rond woonwijken, scholen en sportlocaties. Daarnaast willen wij stevige inzet op een veilige schoolomgeving. Bij onveilige situaties, bijvoorbeeld als gevolg van wildparkeren, wil de VVD dat de gemeente handhaaft.

Autobezitters zijn geen melkkoeien
Veel mensen hebben dagelijks hun auto nodig. Autobezitters moeten daarom niet gestraft worden voor hun bezit door parkeervergunningen duurder te maken en het aantal parkeerplaatsen verder te verminderen. De auto is geen betaalmiddel maar een vervoermiddel. De VVD wil dat het aantal parkeerplaatsen in en rond het centrum tenminste gelijk blijft. Bewoners moeten wat de VVD betreft meer invulling kunnen geven aan de ruimte in hun eigen omgeving, inclusief het benodigde aantal parkeerplaatsen. Betaald parkeren wil de VVD alleen invoeren bij draagvlak onder wijkbewoners. De VVD wil net als lokale ondernemers dat in het centrum van Haren het bovengronds parkeren weer gratis wordt. De VVD is voor real time betaald parkeren, betalen voor werkelijk geparkeerde tijd; dus niet per uur. De VVD weigert, milieuzones in te stellen voor onze binnenstad of dorpskernen, zoals in andere steden wel gebeurt.

Wegwerkzaamheden? Weten waar je aan toe bent          
Vanwege de aanpak van onder andere de Zuidelijke Ringweg en het Stationsgebied gaat onze gemeente flink op de schop. Hierover moeten betrokken partijen duidelijk en tijdig communiceren met weggebruikers en omwonenden. Inspraak- en bezwaarmogelijkheden moeten bijvoorbeeld duidelijk worden gedeeld. De vereiste aanrijdtijden van hulpdiensten moeten gegarandeerd blijven.

Voldoende fietsenstallingen en toegankelijke stad
Groningen is een echte fietsstad en dat moet zo blijven. De VVD wil daarom de groeiende problemen met rondslingerende fietsen aanpakken. Daarvoor wil de VVD voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsers realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van fietsvakken zoals op de Grote Markt, maar ook moet de parkeergarage aan de Haddingestraat worden omgebouwd tot buurtstalling in combinatie met fietsstallingen. Om de binnenstad toegankelijk te houden wil de VVD actief en eerder handhaven op verkeerd geparkeerde (zwerf)fietsen.  

Veilige fietsroutes     
Een fietsstad verdient ook slimme en verkeersveilige fietsroutes. Dit begint met de slimme routes van, naar en door de stad en omliggende dorpen zoals de fietsrouteplus Assen-Groningen en Groningen-Haren. Voor de verkeersveiligheid van fietsers willen we ook knelpunten op slimme fietsroutes aanpakken met praktische en slimme oplossingen.  

Openbaar vervoer op orde   
Onze dorpskernen en wijken moeten ook met het openbaar vervoer te bereiken zijn. De VVD wil verder investeren in het openbaar vervoer door de reistijd te verbeteren vanaf de vele P+R-locaties rondom de stad (Haren, Kardinge, Meerstad, Reitdiep en Hoogkerk). Daarnaast wil de VVD het openbaar vervoer verduurzamen met elektrische bussen en bussen op waterstof.

Hoezo Lelystad? Wij hebben Eelde  
De VVD wil Groningen Airport Eelde openhouden. Onze luchthaven is een infrastructurele basisvoorziening en bevordert onze bereikbaarheid als regio, is gunstig voor de werkgelegenheid en aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. De VVD heeft de intentie om financieel te blijven bijdragen aan de luchthaven. De VVD wil de voorzieningen op en rond de luchthaven verbeteren. Zeker nu Schiphol uit zijn jasje groeit en de uitbreiding van Lelystad Airport op zich laat wachten zijn er mogelijkheden voor Groningen Airport Eelde.

Minder drukte en overlast vrachtvervoer in de binnenstad          
Bereikbaarheid is van groot belang voor het goederenvervoer van en naar onze gemeente. Ondertussen moet de Groningse stadsdistributie in 2025 emissievrij zijn en willen we minder drukte en overlast van vrachtvervoer in de binnenstad. De VVD wil dat de gemeente samen met ondernemers en transportbedrijven distributiecentra aan de rand van stad ontwikkelt waarbij de binnenstad met efficiënte routes en minder/schoner transport bevoorraad wordt. Dit kan bijvoorbeeld vanaf de P+R-locaties en Groningen Airport Eelde. Gecombineerd met strikte handhaving van de venstertijden (tijden waarop vrachtwagens winkels mogen bevoorraden) zorgt dit voor duidelijkheid naar alle betrokken ondernemers.

VVD Groningen wil dus:

  • Meer middelen voor de aanpak van verkeersveiligheid
  • Goede ontsluitingswegen voor Suikerfabriekterrein, Meerstad en het DHE-gebied
  • Betaald parkeren alleen invoeren met draagvlak van de wijkbewoners
  • Bovengronds parkeren in het centrum van Haren weer gratis
  • Realtime parkeren, betalen voor werkelijk geparkeerde tijd in plaats van per uur
  • Geen milieuzone instellen voor de binnenstad of dorpskernen
  • Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsers en slim gebruik van fietsvakken
  • Groningen Airport Eelde openhouden en verder versterken