"Gelukkiger? Vooral nog duurder!"

De gemeente Groningen is een mooie gemeente, omdat, zoals in het coalitieakkoord staat, de mens centraal wordt gesteld. We zetten ons in voor een gezonde bevolking in een gezonde stad en gezonde dorpen. En hebben oog voor de kwetsbaren in de samenleving. Hierin lezen wij dat we inzetten op een gemeente waar het voor iedereen prettig en betaalbaar leven is en waar je in alle vrijheid voor een redelijk tarief naar de schouwburg, museum, sportvereniging, evenement of speeltuinvereniging kan. Dit is - zo begrijpen wij ook wel - makkelijk te realiseren als de groene geldbomen tot in de hemel groeien.

Niets is minder waar. De gemeentelijke bankrekening is net zo rood als de huisstijlkleur van onze gemeente. Willen we voor alle mensen in onze gemeente goed leven in Groningen centraal stellen, dan moeten we met z’n allen aan de slag.

Op 10 juli is een raadsbrede motie aangenomen (motie: Betrek gemeente vroegtijdig), waarin de Raad het College oproept: ik citeer ‘om de raad in staat te stellen de kaderstellende rol maximaal te vervullen door tijdig overzicht te verschaffen in de afwegingen, alternatieven en financiële impact van de diverse maatregelen die het College besproken heeft in het proces om te komen tot een sluitende conceptbegroting en financieel meerjarenbeleid’.

Tijdens het rekeningendebat is besproken dat de financiële opgave zo groot is dat we gezamenlijk en raadsbreed de inhoudelijke discussie moeten aangaan over de begroting 2020. Bij de voorliggende begroting is er geen sprake van een raadsbrede en gezamenlijke begroting. U heeft er voor gekozen om in de spelonken van het College en ongetwijfeld in de beslotenheid van het coalitieoverleg een begroting te maken , en voorzitter, dit vindt mijn fractie een gemiste kans. 

Een enorm gemiste kans, iedereen in onze gemeente zal de gevolgen van de lege schatkist merken. Een goede balans in de begroting, zodat onze gemeente ook aantrekkelijk is en blijft voor hen die wat te besteden hebben.  Het is goed als zij met velen zijn om de mogelijke lasten voor goede zorg voor iedereen die dat (tijdelijk) nodig heeft te waarborgen. De huidige begroting verdeelt de taart in onze ogen verkeerd. Er is veel te weinig balans voor hen die betalen en degenen die zorg ontvangen. En er wordt te weinig geïnvesteerd om de taart wat groter te maken.

Maar voorzitter, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Er is voor de coalitie nog de mogelijkheid om alsnog uitvoering van onze raadsbrede motie te geven en een gezamenlijke begroting voor 2020 op te stellen. Voor een betere balans bieden wij een tegenbegroting aan. Deze handreiking van onze kant moet de coalitie toch aanspreken! Want u stelt alle mensen van onze gemeente centraal en dan moet er ook een begroting voor alle mensen komen.

En, nee voorzitter, we hebben geen knalhard verstandig VVD-beleid in de tegenbegroting  gestopt. Dat zouden we wel willen, maar levert niet de gedeelde balans op en geen breed gedragen alternatief. De VVD heeft doelstellingen, maar geen heilige huisjes, wat is betreft kan alles op tafel worden gelegd, zodat iedereen wat water bij de wijn doet en er alsnog een mooie begroting 2020 komt die wel alle mensen centraal stelt en op een raadsbrede steun kan rekenen.

Voor ons is wel van belang dat u de inwoners van onze gemeente echt centraal stelt, dat wilt u toch ook? Dan moet er meer balans in de gemeentelijke begroting komen, zodat de lasten van de begroting beter verdeelt worden en er ook ruimte blijft om naast een investering in een gezonde bevolking, een gezonde stad en gezonde dorpen ook te investeren in een gezond sportklimaat, gezonde economische ontwikkelingen en gezonde groei. Dan worden we allemaal gezonder en blijer, zoals uit de tegenbegroting zal blijken.

Mijn fractie kiest voor een goed leven in Groningen, hoe gelukkig zou je zijn als je kunt leven in een zo groot mogelijke vrijheid, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen, waar we aardig voor elkaar zijn, verdraagzaamheid uitstralen, ook als anderen keuzes maken die we zelf niet zouden maken of begrijpen, we kiezen voor sociale rechtvaardigheid dus helpen anderen die het nodig hebben, we hebben respect voor ieder uniek individu, mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Wat mijn fractie betreft moeten we de balans in de begroting vinden door de forse lastenverhoging van de OZB, invoeren van de hondenbelasting in de oude gemeenten Ten Boer en Haren, verhoging van de parkeertarieven en de dreigende contributieverhogingen voor onze sporters te dempen. Hiertoe hebben we voorstellen in de tegenbegroting staan:

·        De voorgenomen bezuiniging op sport terug te draaien;

·        De voorgenomen bezuiniging op beheer en onderhoud terug te draaien;

·        De hondenbelasting te halveren;

·        De inkomsten van de OZB voor woningen 1.050.000 euro lager te laten zijn


Groen, gezond en gelukkig in Groningen?

Ja groen van misselijkheid, gezond doordat we de auto moeten laten staan en einden door de regen moeten fietsen en gelukkig dat het dan soms droog is dat zijn wij met de voorliggende begroting van Groningen.

Wij presenteren hier met een aantal andere partijen een correctie op uw begroting zodat we met zijn allen tot een raadsbrede begroting te komen, zodat wij allemaal in een groene gemeente kunnen leven, waar we allemaal gezond kunnen zijn en worden en waar we ook nog eens gelukkig zijn als individu en met elkaar. Laten we de uitdaging vanavond nog SAMEN AANGAAN!