Stapeling van kosten voor sportverenigingen Haren en Ten Boer

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO OZB (sport)verenigingen voormalige gemeente Haren en Ten Boer

Geacht college,

De herindeling van de drie gemeenten is een feit en dat houdt in dat er een aantal beleidszaken en tarieven geharmoniseerd moeten worden, waaronder het OZB-tarief. Dit heeft op meerdere momenten al tot (schriftelijke) vragen geleid, voornamelijk rondom het OZB-tarief voor niet-woningen wat in de oude gemeente Groningen fors hoger lag dan in Ten Boer en Haren. Hiervoor is een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze compensatieregeling bedraagt 100% voor 2019, 80% voor 2020, 60% voor 2021, 40% voor 2022 en 20% voor 2023. Er is tevens een maximum aan compensatiebedrag van € 50.000,-. Deze regeling compenseert voor een aantal jaren het hogere tarief van de oude gemeente, maar uiteindelijk betalen alle eigenaren van niet-woningen het hoge tarief van de oude gemeente Groningen.

Bovenstaande systematiek geldt ook voor (sport)verenigingen uit de voormalige gemeente Haren en ten Boer. Tijdens de bespreking in de commissie van 13 maart 2019 is er door een aantal fracties gewezen op het ‘Amendement-Omtzigt’. Dit amendement zou het mogelijk moeten maken om sportverenigingen en verenigingen met sociaal belang niet aan te slaan met het tarief voor niet-woningen, maar tegen het tarief voor woningen*. Dat laatste tarief ligt aanzienlijk lager. U heeft in uw voorstel reeds aangegeven hier sympathiek tegenover te staan en in uw beantwoording heeft u aangegeven dit te willen betrekken bij een integrale discussie over sporttarieven. De Sportkoepel heeft in een reactie aangegeven dat het van belang is dat verenigingen toegankelijk en vitaal blijven en dat daarom de contributies zo laag mogelijk zouden moeten zijn. Zij bepleiten daarom een subsidieregeling zoals deze ook in de gemeente den Haag en Rozendaal is ingesteld.

Onlangs hebben een aantal politieke partijen een gesprek gevoerd met sportverenigingen in Haren. Daarbij kwam de stapeling van een aantal problemen aan de orde. Zo is daar de kwestie van de BTWplicht, de hogere energieheffing en het probleem van de hogere OZB tarieven wat nog eens versterkt wordt door fiks hogere WOZ-waardes. De Harense tennisclub TSH trok hierover aan de bel in Haren de Krant op 27 augustus jongstleden**. De OZB aanslag van € 2.043,- steeg naar maar liefst € 24.826,-. Naar aanleiding van dit artikel en het gesprek met de verenigingen hebben is er een korte inventarisatie uitgevoerd naar wat de impact is van de eerder genoemde stapeling voor de verenigingen***. Deze inventarisatie geeft een verontrustend beeld. De stapeling van hogere kosten is bij vrijwel alle verenigingen het geval. Er dreigen contributieverhogingen die kunnen oplopen naar 30% - 40%. Hierdoor staat de betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid van de sport in onze gemeente onder druk.

Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van de geschetste problematiek waar (sport)verenigingen mee te maken hebben? Zo ja, heeft u een beeld wat de (mogelijke) gevolgen zijn van deze problemen voor (sport)verenigingen? Zo ja, kunt u dit delen? Zo nee, bent u bereid dit inzichtelijk te maken?
2. De inventarisatie die wij hebben gemaakt betreft sportverenigingen. Heeft het college in beeld in hoeverre deze problemen ook spelen bij andere verenigingen of stichtingen met een sociaal belang (bv. muziekverenigingen, cultuurinstellingen e.d.)? Zo ja, kunt u dit delen. Zo nee, bent u bereid dit inzichtelijk te maken?

Het college heeft aangegeven het ‘amendement-Omtzigt’ te willen betrekken bij de integrale sporttarieven. De VNG geeft het advies om tariefdifferentiatie niet toe te passen en te wachten op meer duidelijkheid. Mocht een gemeente toch besluiten dit te doen dan is het advies om dit zo expliciet mogelijk te omschrijven om juridische procedures te voorkomen*. Voor onze fracties is het duidelijk dat het hogere OZB-tarief onwenselijk is voor verenigingen met een sociaal belang zoals sportverenigingen. De compensatieregeling alleen is niet afdoende, omdat deze er alleen voor zorgt dat de financiële klap over een aantal jaren verspreid wordt.
3. Is het college het met ons eens dat er aangesloten moet worden bij het ‘amendement-Omtzigt’ óf dat er een subsidieregeling ingesteld moet worden om zo verenigingen met een sociaal belang te ontzien en toegankelijk te houden? Zo ja, welke vorm heeft u voorkeur en waarom? Zo nee, waarom niet? Ziet het college nog andere mogelijkheden dan de twee genoemde varianten?
4. Op dit moment is het college bezig om de begroting 2020 samen te stellen. Wij hebben begrepen dat voor het sportseizoen 2019 - 2020 de tarieven voor de sportclubs bevroren zijn. In de begroting 2020 zullen echter ook de OZB-tarieven en algemene sporttarieven mogelijk worden aangepast. Is de Sportkoepel op voorhand betrokken bij deze mogelijke aanpassing? Onze fracties zijn van mening dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen voor alle sportverenigingen . Wat is de planning van het college als het gaat om nieuwe sport- en OZBtarieven?
5. Ziet het college mogelijkheden om sportclubs bij te staan in het (zoveel mogelijk) voorkomen van hogere kosten door de BTW-plicht en energieheffing? Zo ja, hoe bent u van plan dit te gaan doen? Zo nee, waarom niet? 6. Uit de inventarisatie blijken sportverenigingen ook tegen een aantal specifieke problemen aan te lopen. Bijvoorbeeld een niet energiezuinig sportpark voor V.V. Glimmen of de problemen die voortkomen uit een toegankelijk sportpark zoals op Sportpark De Koepel. Zijn de genoemde problemen uit de inventarisatie bekend bij het college? Zo ja, wat heeft u gedaan om deze problemen op te lossen? Zo nee, is het college bereid om n.a.v. de inventarisatie met de verschillende verenigingen in gesprek te gaan om deze specifieke problemen goed in kaart te brengen en op te lossen? Zo nee, waarom niet?
7. De harmonisatie van beleid zal ook op sportgebied moeten plaatsvinden. Dat kan grote impact hebben op het project “Gelijk speelveld”. Wat is de stand van zaken van “Gelijk speelveld”? Kan het college aangeven hoe het plan van aanpak eruit ziet om ook de verenigingen uit de voormalige gemeentes Haren en ten Boer te vatten in “Gelijk speelveld”? Kan het college daarvoor een tijdlijn schetsen en de verschillende alternatieven die er zijn aangeven? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Rene Bolle (CDA)
Amrut Sijbolts (Stadspartij)
Ietje Jacobs (VVD)
Ton van Kesteren (PVV)
Lucy Wobma (SP)

*https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/antwoord-op-kamervragenamendement-omtzigt-en-advies-vng 

**https://www.harendekrant.nl/nieuws/harense-tennisclub-hangen-financiele-problemen-bovenhet-hoofd-door-ozb/