Woordvoering gemeenterekeningen 2018

Voorzitter, wij bespreken de gemeenterekening van 2018 van de 3 voormalige gemeenten, Groningen, Haren en Ten Boer, we bespreken de voortgangsrapportage 2019 en het meerjarenbeeld. Voordat ik namens mijn fractie daarop in ga wil ik eerst de complimenten maken aan de ambtelijke organisatie die het voor elkaar heeft gekregen om de gemeenterekeningen van de 3 voormalige gemeenten te presenteren. Over de rekening hebben we wat ons betreft voldoende gesproken in de diverse commissies dus daar besteed ik nu geen tijd meer aan. Wel wil mijn fractie graag noemen dat we trots zijn op de banengroei in onze gemeente. Helaas wordt dat nog niet door iedereen gevoeld, dus wat ons betreft wordt het beleid gecontinueerd en specifiek ingezet voor diegene die het het hardst nodig hebben.

Dan de huidige stand van zaken en een blik naar de toekomst.

Voorzitter, mijn fractie was al niet enthousiast over de begroting, maar al helemaal niet van een miljoenen tekort. Het financieel meerjarenbeeld baart de VVD zorgen. Met ongewijzigd beleid leidt dit tot een miljoenen tekort. Volgens de VVD is voor dit college zaak om de ambities bij te stellen. 

Vorige week deed het College een oproep aan de raad om te komen met mogelijke voorstellen. Wel jammer dat niet 1 Collegepartij met voorstellen kwam.  De meeste Collegepartijen reageerden in het geheel niet. Het kan toch niet waar zijn voorzitter dat we geld als water blijven uitgeven aan basisbanen in plaats van echte banen, investeren in extra bomen en ander groen en het onderhouden en dan moeten we tot onze huivering ook nog pragmatisch omgaan met ons weerstandsvermogen.

                Nu ben ik een pragmatisch mens, dus in de basis speekt een oproep om pragmatisch iets aan te pakken mij enorm aan. Maar ik vrees dat dit om de goede linkse gewoonte gaat:

Naar goed links gebruik geven we heel veel geld uit, nemen we een voorschot op de toekomst en zijn de brokken voor de volgende colleges. Er wordt flink ingeteerd op het eigen vermogen. Dat is niet een beleid waar de VVD warm van wordt. Het is slecht voor Groningen, en de VVD geen dingen wil laten gebeuren die slecht zijn voor Groningen.

Ter geruststelling van de fractievoorzitter van de PvdA, de VVD houdt haar hoofd koel en komt met -niet limitatieve bloemlezing van onze oplossingen voor de oplopende tekorten:

De VVD staat voor degelijk en zuinig financieel beleid. Bij tegenvallers kiest de VVD ervoor om efficiënter te werken en zuinig aan te doen, en dus niet om de belastingen te verhogen. Wel stellen wij voor om te kijken op welke andere manieren zijn om de inkomsten te vergroten dan het domweg verhogen van de lasten.

Mijn fractie denkt aan de volgende inkomstenverhogende acties: verkopen van gemeentelijk vastgoed, zorgen dat we geld verdienen met woningbouw, bouw koopwoningen, dat trekt mensen aan die OZB betalen, weinig gebruik maken van kwijtschelding etc. Het is zaak om te zorgen we de veel betalende inwoners koesteren.

Voorzitter het lijkt ons goed dat we onze ambities bijstellen, hoe pijnlijk dat ook zal moeten zijn.

Maar al te pragmatisch omgaan met de financiën van de gemeente kan zomaar een art 12 status opleveren en dan moeten we sowieso stoppen met de basisbaan, laten we dan vooral niet aan beginnen. Dan loopt de OZB helemaal gierend uit de klauwen en daar wordt niemand gelukkig.

Wat ons betreft keren we terug naar de taken die we als overheid strikt noodzakelijk moeten uitvoeren. U kent ons verhaal over de basisbaan, niet meer aarzelen, maar stop er mee! Voor een fractie van het bedrag van een basisbaan kunnen mensen individueel begeleid worden naar een reguliere baan. En mochten we met elkaar vinden dat bijv. buurtconciërges strikt noodzakelijk zijn dan stellen we die aan.

Daarnaast maken we wat de VVD betreft pas op de plaats met de ambities ten aanzien van de vergroening, niet alles in de ijskast, maar aanpassen van het tempo.

                En dan de bomen, geldbomen worden het niet, dus laat dat idee van extra bomen vooral varen, dat levert een hoop geld op. Het valt mijn fractie telkens weer op dat we zelfs in de binnenstad best veel groen hebben, wij denken niet dat er mensen zijn die in Groningen komen en denken dat ze in betondorp zijn, zelfs niet in het centrum en al helemaal niet in de zodra de afstand tot de Martinitoren groter wordt.

Zoals u van ons gewend bent zijn wij uitermate constructief dus wat ons betreft is dit het startsein om met een door alle partijen gedragen begroting voor een financieel gezond en gelukkig Groningen te komen. 

Blijf investeren !

Tenslotte willen wij wel dat er geld blijft om te investeren, dan denken wij met name aan mensen uit de bijstand en aan het werk, dat heb ik eerder aangegeven, dat mes snijdt aan twee kanten. Aan het werk en uit de bijstand. Daarnaast moeten we blijven investeren in onderwijs en sport."

Onderwijs is erg belangrijk voor ieders ontwikkeling; een leven lang. Goed onderwijs is belangrijk voor een goede start en biedt de beste kans op passend werk. Goed onderwijs betekent ook dat er goede schoolgebouwen zijn, waar gemotiveerde docenten de ruimte krijgen om hun tijd te besteden aan leerlingen en waardering ontvangen voor hun inzet. We hebben vorige week kunnen horen dat de scholen al amper de mogelijkheid kunnen bieden om kinderen 2 keer in de week bewegingsonderwijs te geven wegens gebrek aan beschikbare gymzalen, Dat lossen we met ‘beter benutten’ echt niet op, een gymles van 7 tot 8u ’s ochtends of van 17u tot 18u ’s avonds is binnen de schooldag immers niet wenselijk.

Onderwijs dient leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Zodat iedereen naar eigen inzicht zijn leven kan inrichten en door middel van werk in zijn eigen inkomen kan voorzien. Daar word je gelukkig van!

Sport is goed voor de gezondheid. Het verbindt en verbroedert mensen. Sport biedt jong en oud waardevolle levenslessen en stelt mensen in staat onvermoede talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Sport wordt mogelijk gemaakt door tienduizenden vrijwilligers, maar staat of valt ook bij een betrokken gemeente die inzet op sport in de volle breedte. De VVD wil dan ook dat de gemeente daarvoor kiest, Daar worden mensen gelukkig van!

Let wel: de zoveelste lastenverhoging daar kunt u niet mee aankomen. Immers de belastingdruk is in de gemeente al hoog, laten we voorkomen dat de veel betalende mensen de gemeente de rug toe keren, maar laten we deze mensen koesteren.

Voorzitter ik doe namens mijn fractie een oproep:  laten we voorkomen dat we de volgende keer met een motie moeten komen voor gemeentemasseurs, om dat al die zogenaamde sterke schouders dreigen te bezwijken.

Voorzitter nogmaals mijn oproep: wat ons betreft is dit het startsein om met een door alle partijen gedragen begroting voor een financieel gezond en gelukkig Groningen te komen.