Woordvoering vervolgtraject geothermie

© WarmteStad

Voorzitter,

De VVD heeft vorige week het actualiteitendebat aangevraagd met de PvdA-fractie, omdat wij vragen hadden over de gang van zaken rondom geothermie. Ik herhaal daarom voor de goede orde ons standpunt met betrekking tot geothermie nog eens.

De veiligheid bij het boren naar aardwarmte moest buiten kijf staan voor onze inwoners. Dit moest gewaarborgd worden door middel van het stoplichtsysteem bij het boren. En er diende te allen tijde transparantie en duidelijkheid te zijn over de risico’s en de communicatie bij dit aardwarmteproject.

De wethouder heeft vorige week uitvoerig antwoord gegeven op de gestelde vragen van de raad. Waarvoor dank. Hij heeft daarbij ook een hand in eigen boezem gestoken wat betreft het stoplichtsysteem. Daarnaast is duidelijk geworden dat de zware kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de ‘Staat van de Sector’ ertoe heeft geleid dat alle werkzaamheden omtrent geothermie per juli jongstleden zijn gepauzeerd en uiteindelijk zijn stilgelegd.

Wat in de maanden daarop volgde lijkt veel weg te hebben van een huwelijk dat op een zijspoor is beland. Presentaties van het SodM die niet volledig werden gedeeld met WarmteStad. Verschillende interpretaties van verslagleggingen van zowel WarmteStad als het SodM. En een terughoudende opstelling van het SodM over ‘voorlopige’ conclusies. Kortom, een huwelijk waarbij wij tot elkaar zijn veroordeeld en wij elkaar al niet meer in de ogen kijken, laat staan goed met elkaar communiceren.

Om helder te krijgen waarom de zaken gelopen zijn zoals zij zich nu presenteren is het belangrijk dat er vragen beantwoord worden. De VVD maakt hierin een onderscheid. Wat mijn fractie betreft zijn de voornaamste vragen met betrekking tot informatievoorziening gesteld en beantwoord. Wij willen nu weten wat het perspectief was en is voor geothermie. Maar dat kan niet zonder te spreken over het SodM en WarmteStad.

Wij willen daarom duidelijk hebben welke verwachtingen er waren tussen WarmteStad en het SodM over elkaars functie in het proces? En hoe gaan wij in de toekomst om met het SodM in haar dubbele rol van adviesgever en toezichthouder? In hoeverre is WarmteStad toegerust en kwalitatief sterk genoeg om de rest van het traject te kunnen doen? Om tot slot terug te keren naar het algemene perspectief: wat betekent dit voor geothermie in het algemeen?

Graag horen wij van het college en van andere raadsfracties of zij dit ook als de belangrijke te beantwoorden vragen zien. Dit zijn waarschijnlijk geen vragen die zo maar even beantwoord kunnen worden in een commissie- of raadsvergadering. Met college en met fracties die onze vragen onderschrijven gaan wij dan ook graag na hoe we het beste aan antwoorden op onze vragen kunnen komen.

Tot slot, voorzitter. Het vervolgtraject biedt wat de VVD betreft de mogelijkheid om te zoeken naar alternatieven. Wij hebben immers aan een leveringsplicht te voldoen en biomassa is niet het enige alternatief in deze snel veranderende energiewereld. Wij steunen dit voorstel van het college om in de komende drie maanden te inventariseren wat de opties zijn en dit terug te koppelen aan de raad.