Woordvoering Begrotingsdebat


Met de begroting 2018 gaan we het laatste jaar in van deze gemeente. Een logisch moment voor onze liberale volkspartij om te kijken of de stad nou eigenlijk waar krijgt voor zijn geld. Is de stad, na 3½ jaar “Voor de verandering”, beter af dan daarvoor? De VVD concludeert dat, tegen die meetlat van het akkoord afgezet, we het nait slecht doen.

Want dat is waar het stadjers om te doen is. Dat wij, los van politiek gekrakeel en theater, mensen waar voor hun geld en hun stem bieden. Dat wij lasten verlagen, en zeker niet onnodig verhogen. Dat wij de bakken met geld, door hardwerkende stadjers opgebracht, goed besteden aan wat de stad echt nodig heeft.

Dat wij werken aan een meer actieve, ondernemende en zorgzame stad. Dat wij voor elke stadjer ons best doen voor een sterke start in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat wij de stad bereikbaar houden. Dat wij de kansen grijpen die duurzame innovatie biedt. En dat wij bij dit alles ons niet verschuilen achter de muren van het stadhuis en onbegrijpelijk jargon, maar in en met de stad de dialoog aangaan. Kortom: dat wij beloften van dat coalitieakkoord waarmaken.


Werkgelegenheid en de groei van onze economie zijn daarbij van groot belang en we zien in een waslijst economische cijfers dat het goed gaat. Het aantal banen, bedrijfsvestigingen en toeristische overnachtingen groeit en groeit steeds sneller. Een beleid van ruimte bieden en meedenken in plaats van voorschrijven betaalt zich uit. Complimenten aan het college en de betrokken ambtenaren hiervoor! Wij zijn ook blij met de keuze die het college maakt voor Kansen in Kaart. Met jaarlijkse gesprekken kan iedereen in de kaartenbakken echt bekend worden bij de gemeente. En door contact te eisen, voorkomen we dat duizenden alsnog zich onttrekken aan alles en iedereen.


Wie werkgelegenheid zegt, zegt ook ondernemers. Hun bedrijvigheid en creativiteit creëert banen. Hun investeringen in nieuwe ideeën en technieken maken onze stad welvarender. Denk hierbij aan VOIP Grid, het snelstgroeiende bedrijf van Nederland, maar ook aam de blockchaintoepassingen van Dutchchain. Het is deze Groningse innovatie waarmee we de oplossingen voor de maatschappelijke vragen van deze tijd kunnen vinden. Onderwijs, bedrijfsleven en politiek moeten hierbij samen optrekken en niet krampachtig op basis van oudlinkse gedachten van elkaar worden gescheiden. We roepen het college dan ook op om bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken actief de samenwerking te zoeken met alle ondernemers –niet alleen de selecte groepjes die sociale ondernemers worden genoemd. In het bijzonder op het vlak van duurzame innovatie zien wij nog zeer veel kansen voor de stad.

Wie ondernemen zegt, zegt wat de VVD betreft ook Airport Eelde. Veel is hierover al gezegd.Vandaag kunnen wij constateren dat onze luchthaven van onmiskenbare meerwaarde is voor het Groningse vestigingsklimaat. Wij zijn dan ook blij dat het Groningse bedrijfsleven en college knokken voor het behoud ervan.

Van de luchthaven is het een kleine stap naar bereikbaarheid.

De VVD wil graag dat Groningen een bereikbare stad blijft voor alle vervoersstromen, inclusief en in het bijzonder ook voor de automobilist, en dat wordt nog een hele klus gezien alle grote projecten die er bezig zijn. Naast bereikbaarheid heeft de VVD verkeersveiligheid ook hoog in het vaandel. Beide kunnen wat ons betreft niet los van elkaar worden gezien.


Naast een bereikbare stad, hecht de VVD ook aan een stad waar het prettig wonen is. Onze fractie is zeer positief over de bouwvolumes die gerealiseerd worden. Wel zien wij nog meer kansen in de bouw voor middeninkomens en gezinnen. Wat dat betreft kan en moet er nog meer gerealiseerd worden in de De Held III en op het Suikerfabriekterrein. Hoe eerder, hoe beter.Wat betreft de lasten is het goed om te zien dat de precariobelasting omlaag gaat in 2018. De VVD heeft eerder aandacht gevraagd voor de overschrijding van de kosten-dekkendheid daarvan en dat deze lasten dus lager konden en moesten. Goed om te zien dat de VVD-wens nu gevolgd wordt. Wij zien nu voor verschillende lasten een natuurlijk moment om deze te herzien. De herindeling komt nu toch echt dichtbij. De VVD ziet in elk geval alle reden om kritisch naar de OZB voor bedrijven en de hondenbelasting te kijken.


Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Zonder veiligheid geen functionerende samen-leving of overheid. Het recente zinloze geweld toont helaas weer de dagelijkse strijd om deze veiligheid zeker te stellen. “Kan ik wel veilig over straat?” mag geen vraag zijn. Er moet dus voldoende blauw op straat zijn. En agenten moeten kunnen rekenen op ruimte, adequate middelen en ons vertrouwen. Zij moeten weten dat hulpverleners niet slachtoffer worden van zinloos geweld, zonder dat de overheid voor hen opstaat. Als samenleving rekenen wij op onze hulpverleners, zij moeten ook op ons kunnen rekenen. Naast veiligheid voor hulpverleners is het ook belangrijk dat kindermishandeling blijvend effectief wordt tegengegaan. Wij zijn blij dat dit punt van de VVD is opgepakt door het college.

En dan, het Groninger onderwijs. Goed onderwijs en een goede opvoeding biedt kinderen een goede toekomst. Zonder goed onderwijs geen talentontwikkeling en geen volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt en de maatschappij. Onderwijs moet kinderen dan ook op elk niveau de kennis, kunde en vaardigheden bieden om later als volwassene alles eruit te halen dat er in zit. Waar werk de beste sociale voorziening is, is onderwijs de beste voorbereiding op de arbeidsmarkt – en zoveel meer. Het is dan ook goed om te zien dat college en de scholen alles uit de kast haalt om het onderwijs op een hoger plan te tillen.


Onze liberale volkspartij is bijvoorbeeld verheugd over de vele interessante ideeën en projecten die de intensiveringsmiddelen onderwijs al heeft opgeleverd en hopelijk nog gaat opleveren. Uiteraard kan ons initiatief met de PvdA voor de Verlengde Schooldag 2.0 niet onbenoemd blijven als een prachtige manier om kinderen zoveel eerder en laagdrempe-liger met beroepen te laten kennismaken. Een mooi voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is wanneer wij als stad ruimte bieden voor nieuwe onderwijsinitiatieven en onze richten op het welzijn en de talenten van kinderen van alle niveaus.

Voorzitter, een week na de op initiatief van de VVD georganiseerde expertmeeting ‘WIJ en het omveld’ ontkom ik er niet aan om bij de zorg in onze stad stil te staan.

De gastspreker 
vatte het die avond treffend samen. “Een paar jaar geleden werd het instellen van wijkteams en van WIJ-Groningen gezien als een absolute mission impossible. Dat gaat niet lukken in deze stad. Al die verschillende sociaalwerkers. En kijk eens. Ze staan er.” Wat de VVD betreft kwamen tijdens deze avond veel voorbeelden voorbij van hoe zorg moet zijn. Liefdevol, dichtbij mensen en op maat. Uit de avond bleek hoe zorgzaam de stad wel niet is en hoeveel werk er wel niet verzet wordt door de zorgverleners. Tegelijkertijd moeten we ook niet weglopen voor de grote financiële opgave die er nog ligt. We moeten die o zo waardevolle zorg wel betaalbaar houden. Tijdelijke tekorten moeten niet structureel worden en de sterkere inzet op preventie moet zich meer gaan uitbetalen.Voorzitter, ik opende eerder met het coalitieakkoord. Zoals gezegd, we doen het nait slecht. Tegelijkertijd moeten we blijven knokken voor die nog mooiere stad van morgen. Laten we ons dus niet verliezen in geroeptoeter en politiek toneel en verschillen, maar samen blijven zoeken naar echte oplossingen voor echte problemen en daarbij het moeizame compromis niet schuwen.


Rest mij nog iedereen te bedanken die dit jaar heeft bijgedragen aan deze begroting. Het resultaat mag er wezen. Dank!